Polityka prywatności

Szanowny pacjencie,

DERMAMED MAGDALENA SUROWIAK w celu spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. sprawie ochrony danych osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przygotowało specjalnie dla Ciebie Klauzule informacyjną.

ZAPOZNAJ SIĘ Z NIĄ

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o  tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, DERMAMED MAGDALENA SUROWIAK z siedzibą przy ul. Krzyckiej, nr 92B/C/D, lok. 10, 53-019 Wrocław

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Danych Osobowych. Oto jego adres e-mail: iod@wdrozeniarodo.com

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji do DERMAMED MAGDALENA SUROWIAK lub I MEDYCYNA ESTETYCZNA Paweł Surowiak

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych DERMAMED I MEDYCYNA ESTETYCZNA?.
Realizacja świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych DERMAMED I MEDYCYNA ESTETYCZNA?
Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DERMAMED I MEDYCYNA ESTETYCZNA

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy od Ciebie podania danych aby móc zrealizować świadczenie medyczne.
Przepisy prawa które zobowiązuje nas do żądania od Ciebie danych to:
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 9 listopada 2015 roku w  sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z dnia 2015.12.08),
• Ustawa z  dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04),

Jakie masz uprawnienia wobec DERMAMED ? Gwarantujemy Ci następujące prawa:
• dostępu do treści swoich danych,
• sprostowania swoich danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kiedy możesz z nich skorzystać ?
Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa. Możesz wtedy wnieść skargę do organu nadzorczego

Komu udostępniamy Twoje dane ?
Twoje dane osobowe udostępniamy:
• podmiotom uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
• podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów w  związku z  realizacją obowiązków Administratora.

Jak długo będziemy Przechowywać Twoje dane?
DERMAMED I MEDYCYNA ESTETYCZNA przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
• dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
• dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i  jej składników, która jest przechowywana przez okres przez okres, 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
• zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
• skierowań na badania lub zlecenia lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w  którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w  którym wystawiono skierowanie – w  przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z  powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

Po upływie okresów wymienionych powyżej, DERMAMED I MEDYCYNA ESTETYCZNA może zniszczyć Twoją dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający Twoja identyfikację. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może zostać Ci wydana, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Ciebie.

Po upływie w/w okresów, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany?
Nie, twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Klauzule informacyjną przygotował dla Ciebie Właściciel DERMAMED I MEDYCYNA ESTETYCZNA.

Polityka prywatności w formacie PDF